Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud?


Tuleohutus puudutab meid igaühte ja igalpool. On selleks kodune keskkond või töökoht. Viimasel ajal on palju meediast läbi käinud ideoloogia, kus turvalisus hakkab igast indiviidist peale ja ühiskonna turvalisust silmas pidades kannab iga isik tähtsat rolli.

Selle ideoloogiaga on kõik nõus ja ega seal vastuväiteid ei olegi. Kuid on turvalisuse tagamisel ka teine pool.

See hõlmab seda kui palju ja kas on tööandja nõus panustama oma töötajate ohutusse ja selle igakülgsesse tagamisse.

Kui rääkida puhtalt tuleohutuslikust seisukohast, siis praktika jaguneb kaheks. On tööandjaid kes teevad nii palju kui on nõutud ja mitte grammigi rohkem. Pahatihti seda ka ainult paberil. Ja siis on tööandjaid, kes järjepidevalt panustavad oma töötajate ohutusalasesse koolitusse ja täidavad ohutusnõudeid isegi rohkem, kui hetke regulatsioon ette näeb.

Lihtsa näitena saab tuua märgatava vahe tuleohutuse tagamisel. On ettevõtteid, kes on nii nimetatud “tuleohutuse enesekontrolli kohuslased”. Need on ettevõtted, kes peavad igal aastal järjepidevalt koolitama, harjutama ja täitma aruandlust. Seda just sellepärast, et tuleohutusega tegeletaks järjepidevalt ja ka riik näeks, kuidas on olukord nõuete täitmisega. Kui ettevõte kuulub nende parameetrite alla, et temast on saanud enesekontrolli kohuslane, siis on tegevused tavaettevõttega mäekõrgusel.

See aga ei tähenda, et iga ettevõte, kes ei ole kriteeriumite kohaselt kohuslane, ei peaks oma tuleohutusliku seisukorra pärast muretsema.


Iga ettevõtja peab tegema enda poolt kõik, et töökeskkond oleks ohutu. Kui isegi lapsed saavad koolitatud ja instrueeritud tuleohutuse teemal, siis miks ei peaks täiskasvanud saama?

Iga ettevõtja peab oma töötajaid instrueerima ja tegema selgeks kõik, mis puudutab ohutust – k.a tuleohutust.

Meil on igapäevaseid näiteid meediast, kus põleb mõni väiksem tööstus või muu hoone, mis ei ole seaduse silmis riskiobjektid. Paraku võib tagajärjeks olla see, et hoone on kasutuskõlbmatu ja ettevõtte tegevus peatub, ajaliselt võib see kujuneda kuude pikkuseks või lausa igaveseks.

Päästeameti statistika kohaselt on keskmise tööstus- ja laohoone tulekahju järgne varaline kahju ca 30 000 eurot. Keskmiselt on puhkeb 100 sellist tüüpi hoonete tulekahju aastas. Kus juures iga 21 tulekahju kohta tõenäoliselt hukkub inimene.

Mida peaks siis tööandja tegema, et tagada tuleohutu töökeskkond?

Koolitama ja instrueerima oma töötajaid ja hoidma oma tuleohutuspaigaldised kättesaadavad ja töökorras. Nende lihtsate reeglitega on tulekahju riskid maandatud ja tulekahju tõenäosus viidud miinimumini.

Mida peaks töötaja tegema, et tagada tuleohutus töökohal?

Täitma tuleohutusnõudeid. Juhtima tähelepanu puudustele, mis puudutab tuleohutust ja tuletama meelde oma tööandjale, kui teadmised tuleohutusest on unustusse vajunud. Kõige olulisem on märgata puudust ja sellele vastavalt reageerida. Sellise tegevusega võite päästa inimelu. Või lausa mitmeid inimelusid.

  Madis Moor
  Tuleohutusekspert, Tuki OÜ

Allikas:  https://tooelublogi.ee/2019/08/15/tooandja-kas-oled-tulekahju-riskid-tookohal-maandanud/?fbclid=IwAR3lThmR5nNTnTl_YFDHRsOAkQlggZKJVVVd2hD6O_VF_KZIRlMbwgTCIuU


HOONE SEADUSTAMISEKS TULEB TÕENDADA KA TULEOHUTUST

Uuest aastast hakatakse korrastama ehitusregistrit ning omanikelt oodatakse oma hoone andmete korrigeerimist ning vajadusel kasutusloa hankimist. Seejuures on üheks oluliseks etapiks ka tuleohutuse tõendamine. Miks ja kuidas?

Liisi Kanna

Tuleohutusega tegeleva Tuki OÜ juhatuse liige, tuleohutuseksperdi litsentsi omav Madis Moor rääkis, et paljudel hoonetel võib puududa üleüldse kehtiv kasutusluba ning selle saamiseks tuleb isikul tõendada ka hoone tuleohutust. Sageli ei ole ehitusregistrisse kantud rekonstrueerimise käigus tehtud muudatusi, millest suur osa samuti tuleohutusega otseselt seotud, ning selliselgi puhul on ekspertiis või audit vajalik. Niisiis käivad hoone kasutusluba ja ehituslik tuleohutus käsikäes.

Ehitusregistri korrastamisel on kogu menetluse juht kohalik omavalitsus, kõik tuleohutuse kontrollide tulemused käivad aga läbi ka Päästeametist. „Audit või ekspertiis on vajalik tõendamaks kohalikule omavalitsusele, et hoone on ohutu. Omavalitsuse ehitusosakonnas vaadatakse register üle ja öeldakse, kas ning milliseid dokumente on vaja esitada. Kui meie teeme tuleohutusauditi valmis ja inimene laeb selle ehitusregistrisse üles, siis seejärel kontrollib Päästeamet veel omakorda, kas dokumendis välja toodu on piisav,“ selgitas tuleohutusekspert protsessi.

„Ilmselt hakkavad aasta alguses kohalikud omavalitsused seda teemat elavdama, kuid kasutusluba on vajalik ka kinnisvaratehingute sooritamiseks,“ märkis Moor.

Ta lisas, et kõige olulisem põhjus kodu tuleohutuses veendumiseks on aga ikkagi inimeste elu ja tervis. „See on oluline dokument nii registripidajale kui ka inimesele endale. Sest tegelikult, nagu me inimestelegi alati ütleme, me ei tee seda auditit sellepärast, et kasutusluba kätte saadaks. Ei, me teeme seda sellepärast, et inimesed saaksid öösel rahulikult magada,“ toonitas tuleohutusekspert.

„Kui ma objektilt ära tulen, siis mõtlen selle peale, kas ma ise sinna majja sisse koliksin. Kõige lihtsam reegel – kas ma julgeks ise seal rahulikult magada,“ lisas Moor.

Auditi käigus vaadatakse üle kõikvõimalikud aspektid, mis hoone tuleohutust puudutavad – alates suitsuandurist ja lõpetades tuletõkkekonstruktsioonidega. Moori sõnul on ligi 80 protsendi puhul kontrollitavates elamutes tuleohutusalased puudused ning esimene kontroll põrutakse. Puudused ei pruugi olla väga suured ja kulukad, kuid puudused on puudused, ja need on vajalik likvideerida.

Mille vastu eksitakse?

„Peamised puudused on seotud küttesüsteemidega,“ tõdes Moor. „Tänapäeval on inimesel hea lihtne – ta läheb poodi ja ostab endale küttesüsteemi. On see siis saunakeris, kamin vm. Ta saab kaasa paigaldusjuhendi, kus on konkreetselt välja toodud, mitu sentimeetrit peab olema ohutuskuja erinevates suundades ja millisesse korstnasse tohib seda ühendada. Pahatihti paneb aga inimene asja paika nii, et ohutusjuhendit üldse ei vaatagi,“ tõdes ekspert.

„Ja ühel hetkel tuleb talle üllatusena, kui näeb, et näiteks saunakerise ümber laudissein on söestunud. Ilmselgelt on ta rikkunud paigaldusjuhendist tulenevaid nõudeid ja hea, et ei ole veel tuleõnnetust olnud,“ jätkas Moor.

Äsja alanud kütteperioodi valguses tõdes ta, et paljudele tuleb jätkuvalt üllatusena, et iga viie aasta tagant peab käima litsentsiga korstnapühkija. „Enda kindlustunde kõrval on see väga oluline ka näiteks kindlustusjuhtumite puhul. Kui küttesüsteemis tekkib tahmapõleng ja hoone lähebki põlema ning teil puudub korstnapühkija akt, võib kindlustus teid hüvitisest ilma jätta, sest te ei ole täitnud oma kohust seaduse ees,“ selgitas tuleohutusekspert, lisades, et kindlasti tuleb kontrollida ka korstnapühkija litsentsi olemasolu, mida saab teha näiteks kutsekoja veebilehel.

Ka paneb Moor südamele, et uue ahju või pliidi tegemisel tuleks kutsuda kehtiva litsentsiga pottsepp. „See on garantii – tead, et inimene on pädev. Ja kui ta lõpetab oma tööd ära, siis annab teile ahjupassi. See tähendab, te teil ei ole pärast muresid selle küttesüsteemi arvele võtmisega,“ selgitas Moor.

Rikkumiste osas tõi ekspert esile ka probleemid tiheasustuspiirkondades. „Rakveres on näiteks Moonakülas väga väikesed krundid, kus majad on ehitatud väga lähestikku. Praegune ohutusnõue ütleb, et hoonete ohutuskuja peab olema kaheksa meetrit. Kui hoonet renoveeritakse, siis on kohustus see ohutuskuja tagada. See tähendab, et välissein peab vastama teatud tingimustele. Näiteks peab soojustusmaterjalide valikul olema väga täpne ning sellesse suunda jäävad aknad peavad olema tuletõkestatud,“ selgitas ta.

Lisaks on tõusutrendis elektriga seotud tuleõnnetused. Moori sõnul on põhjus väga lihtne – vanades majades ja korterites olevad juhtmestikud ei pruugi tänapäevastele võimsatele köögimasinatele vastu pidada ning kurb tulemus ongi käes.

Plaanid alustada ehitustöödega?

Madis Moor soovitas tuleohutusteenuseid pakkuvate ettevõtetega kindlasti ühendust võtta ka nendel, kes alles hakkavad maja ehitama või planeerivad renoveerimistöid.

„2018. aastal muutus väga palju õigusaktides, mis puudutab just ehituslikku tuleohutust. Muutus määrus, mis paneb üldiselt paika kõik normid. Ja muutus standardiseeria – standard on selline dokument, mis annab lahenduse, kuidas ehitada,“ rääkis ekspert.

Ta nentis, et nõu küsimine aitab vältida topelttööd ehituse osas, lisaks aitavad spetsialistid tegevused õigesti dokumenteerida, et hiljem oleks nõuetele vastavust ka kerge tõestada. Nii näiteks kaasavad tuleohutuseksperdi kohe projekteerimise algusest peale ka paljud kinnisvara arendajad, tagamaks ohutust ja sujuvat asjaajamist.

„Esil on tendents, et tuleohutusekspert võetakse vaatama kogu tuleohutust terve hoonestuse puhul. Sest tuleohutus puudutab mitte ainult arhitektuurseid lahendusi, vaid ka ventilatsiooni, kanalisatsiooni, välistuletõrjevett, tuleohutuspaigaldisi jne,“ tutvustas Moor üht enda ettevõtte tegevusala.

Kokkuvõttes rõhutaski Moor litsentseeritud spetsialistide või ekspertide kaasamist: „Need kutsed ei ole tänapäeval niisama välja mõeldud. Inimene tuleb ja annab pärast ka paberi, kus on tema allkiri all. Ta võtab sellega ka vastutuse.“

Eestis on praegu kokku umbes 90 litsentseeritud tuleohutuse spetsialisti-eksperti, just eksperdi kutset ehk õigust viia läbi ka auditit omab ligi 20 inimest.

Tuki OÜ juhatuse liige, tuleohutusekspert Madis Moor ettevõtte kontoris Rakveres. Foto: Liisi Kanna
Allikas:  http://www.kuulutaja.ee/hoone-seadustamiseks-tuleb-toendada-ka-tuleohutust/

Tuleohutusspetsialist soovitab: nii muutub sinu kodu turvaliseks 
Toimetas Laura Karro, 26. oktoober 2019, 19:00
Tuleohutusspetsialist soovitab nii muutub sinu kodu turvaliseks
Muuda oma kodu tuleohutuks!                                                         Foto: Craig Adderley / Pexels
Kõigile on selge, et tuli on hea sulane aga mitte kõige parem peremees. Ta annab meile sooja, süüa ja ka valgust. Kuid samas võib ta olla hävitav kui ohjad enda kätte saab. Sellepärast on oluline kõigil, vanusest olemata, teada lihtsaid tuleohutuseeskirju ja muretseda endale koju tuleohutusvahendid.

Vastab Tuki tuleohutusekspert Madis Moor

Kuidas hoida kodu tuleohutuna?

Olles teadlikud tuleohutusest, saame peatada algelisemad tuleõnnetused, mis võivad minutitega olla laastavad ja eluohtlikud. Olgu selleks siis söögitegemisest tulenevad apsakad, elektrist tulenev tuleohutus või tugitoolis uinunud suitsetajast maha kukkunud tuleohtlik kolle. Need on ainult mõned näited. Kindlasti on talve lähenedes kõige aktuaalsem küttesüsteemid ja nende korrasolek. Paraku tuleb ikkagi paljudele inimestele üllatusena, et korstnapühkija on kohustuslik kutsuda korra iga viie aasta tagant. Muidugi peaksid kodus olema vajalikud tuleohutuspaigaldised ja kõik peaksid olema töökorras.

Kasulik on ka kogu oma perekonnaga läbi mängida, kuidas käituda tulekahju korral kodus, rääkida lastele, kuhu minna, helistada ja kuidas kasutada tulekustutusvahendeid. Tulekahju ajal tekib väga palju suitsu ning hea, kui pääsetee oleks pimesigi selge.

Ka töökohtades, riskiobjektidel tehakse iga aastaselt usinalt evakueerimisõppuseid, mis hoiavad ära ohvriterohkeid õnnetusi. Ehk võiks seda ka kodus läbi mängu regulaarselt teha?

Miks peab kodus olema vingugaasiandur?

Vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu ja seetõttu ka väga ohtlik. Vingugaasiandur on kohustuslik ruumides, kus on gaasiseade. Ahiküttega hoone puhul on vingugaasiandur rangelt soovituslik. Kuigi tänane seadusandlus seda otseselt ei nõua, on see väga vajalik tuleohutuspaigaldis meie kodus. Lisaks peab teadma, et vingugaasiandurit peab paigaldama vastavalt tootja poolt kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul ei ole võimalik paigaldada seda valesti. Vingugaasimürgistuse tunnused võivad sarnaneda esialgu külmetushaigusele, aga palavikku ei teki. Kõigepealt tekib peavalu, iiveldus, oksendamine, pearinglus, õhupuudus, mürgistuse edenedes juba väsimus ja minestamine.

Kas tulekustuti on kodus kohustuslik ja kuidas seda kasutada?

Praeguse seadusandluse kohaselt ei ole eluhoonetes tulekustuti kohustuslik, aga kui hinnata aega kui kiiresti võib tulekahju tekkida, siis peaks igas kodu olema vähemalt üks tulekustuti. Seda kasutades võite päästa enda ja oma lähedaste elu ja päästa oma vara.

Kustuti kasutamine on iseenesest lihtne: eemalda tulekustutilt splint, seejärel sihi voolik tulekoldesse ning vajuta päästikule.

Vaata videost, kuidas nägi välja joogalaagri tuleohutuskoolitus ja kuidas kasutatakse pulberkustutit.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_KfXwbHHd5k

Millised tuleohutusvahendid peaksid kodus olemas olema ja kus neid hoida?

Vaht- või pulberkustuti võiks seista kohas, kust seda on võimalik alati kätte saada. Tulekahju olukorras seda otsima hakates, seate lihtsalt oma elu ohtu.
Kustutustekk köögi seinale. Tekk sobib näiteks pannil süttinud rasva kustutamiseks.
Vingugaasiandur paigalda olenevalt toote paigaldusjuhendist, kas lakke või umbes 1,5 meetri kõrgusele põrandast.
Suitsuandur igasse tuppa lae alla. Kindlasti ka koridori, et see annaks ohust märku enne suitsu jõudmist tubadesse.
Pea meeles, et suitsuandur on kõige odavam "elukindlustus"!

Allikas https://nipiraamat.ohtuleht.ee/981112/tuleohutusspetsialist-soovitab-nii-muutub-sinu-kodu-turvaliseks

Kvaliteetne tuleohutus eeldab kogenud teenusepakkujat

21. veebr. 2020 

Tuleohutusega puutume kokku iga päev nii tööl kui kodus. Tuleohutuse nõuded on meile teada ja järgime neid hoolega. Et kinnitada oma teadmisi ning neid täiendada, on kohustus teha tuleohutuskoolitusi haridusasutustes (lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja ka kõrgkoolid) kord aastas.

Juba 2017. aastast on välja antud kutsekvalifikatsiooni tuleohutusspetsialisti tase 5 ja tuleohutuseksperdi tase 6. Need kutsekvalifikatsioonid tagavad kõikidele teenuse tellijatele kvaliteetse teenuse. Koolituse ja õppuse läbiviimiseks on vaja teadmisi ja kogemusi.

„Praegu on laual uus tuleohutusseaduse eelnõu, mis paneb paika ka teenuse osutajate kutsekvalifikatsioonid. Selle tulemusena teab teenuse tellija, et teda koolitab ainult see ettevõte, kellel on olemas kutsekvalifikatsioonid,“ ütleb Tuki OÜ tuleohutusekspert Madis Moor.

Seadusepunkti muutmise mõtte kohaselt ei soovita muuta olemasolevat olukorda, mille kohaselt võivad objekti valdajad ka ise oma töötajaid koolitada, koostada tulekahju korral tegutsemise plaane ja korraldada õppusi. Kui otsustatakse teenus sisse osta, siis on kohustus valida just selline ettevõte, kellel on vajalik pädevus. Sisult muutuvad need tegevused eelnõu mõistes tuleohutusteenuseks alles juhul, kui nende tegemiseks ostab objekti valdaja või ettevõtte teenuse sisse. Sellisel juhul peab teenuse osutamiseks olema kutsetunnistus.

Miks tellida tuleohutuskoolitus professionaalidelt?

„Kogemused,“ vastab tuleohutusekspert lühidalt. „Kutsetunnistusega isikud ei pruugi olla küll objekti ja selle eripäraga kursis, kuid nad suudavad orienteeruda mis tahes objektidele kehtestatud tuleohutusnõuetes, seda ka haridusasutustes.“ Näitena tõi tuleohutusekspert välja tuletõkkesektsioonide terviklikkuse. Õppuse olukorras on vaja vaadata üle tuletõkkeuste sulgumine, ja kui neil on ühendus automaatse tulekahju signalisatsiooniga, peavad need olema kindlasti töökorras. See tagab kuumuse ja suitsu leviku piiramise hoones, mis mõjutab evakuatsiooni ja tulekahju arengut.

„Oma aastatepikkuse kogemuse põhjal saame öelda, et paljud nõude kohuslased ei järgi etteantud kriteeriume seoses koolituse ja õppuse läbiviimisega. Kõige kurvem on, et koolitusi ja õppusi tehakse mõnikord ainult paberil,“ tõdes tuleohutusekspert.

Proovitakse ise kuidagi hakkama saada, koolitus ja õppus kuidagi ära teha, mis aga ei pruugi tõsta töötajate teadlikkust tuleohutusest ja evakuatsioonist. Pigem on tegevuse eesmärk saada paberid korda ja mitte saada ettekirjutust riikliku järelevalve käest. Paraku on nende tegevuste eesmärgid hoopis vastandlikud. Soovitud tulemust ei tule ja kui peaks süttima päriselt tulekahju, võivad tagajärjed olla väga kurvad.

Millistel olulistel põhjustel peaks tuleohutusteenuse tellima selleks kutsekvalifikatsiooni saanud isikult?

„Tehnilised seadmed ja simulaatorid teevad õppuse võimalikult tõetruuks. Ma ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik korraldada õppust näiteks suitsumasinata. Tänapäevaste seadmetega on võimalik õppust läbi viia just nii tõetruult, et see täidab oma eesmärgi täielikult,“ ütleb Tuki OÜ tuleohutusekspert Madis Moor.

„Samuti on lugu tulekustuti kasutamise harjutusega,“ lisab ekspert. „Oleme küsinud klientidelt, kelle juurde läheme tuleohutuskoolitust ja evakuatsiooniõppust läbi viima, millal viimati said nende töötajad proovida tulekustutiga kustutamist. Üsna sage vastus on, et polegi kunagi saanud.“ Tuleohutusekspert rõhutab, et esmaste tulekustutusvahendite kasutamine on A ja O. On väga oluline tulekahju kiirelt kontrolli alla saada. Sellega on võimalik suur õnnetus ära hoida.

„Paljud haridusasutused on linnast väljas ja maapiirkondades. Siin mängib eriti tähtsat rolli asutuse töötajate pädevus korraldada evakuatsioon ja osata kustutada tulekustutiga. Enamjaolt kulub abil kohale jõudmiseks üle viie minuti. Viie minutiga aga teeb tuli väga palju kahju ja võib paisuda nii suureks, et seda on pea võimatu takistada. Sellepärast on väga oluline töötajate professionaalne tegutsemine,“ rõhutas tuleohutusekspert just selle olulisust.

Tuki OÜ teeb koolitusi ja õppusi üle Eesti. Ta omab koolituste läbiviimise kogemust alates 2011. aastast. Aastas teeb Tuki haridusasutustes ligi viiskümmend tuleohutuskoolitust ja õppust. Tuki meeskonnas on inimesed, kes on töötanud või töötavad senini päästevaldkonnas. Tema inimestel on olemas vajalik kutsekvalifikatsioon, et tagada kvaliteetne teenus ja täita tuleohutuskoolituste ja õppuste eesmärk. Palju infot leiab veebilehelt www.tuki.ee.

Tuleohutusettevõtte teenuste spekter on väga laiapõhjaline ja sisuliselt hõlmab kogu tuleohutust, mida iga ettevõte või asutus vajab.


Tuki OÜ tuleohutusekspert Madis Moor.
Foto: Elisa Taimre
Artikkel:  https://opleht.ee/2020/02/kvaliteetne-tuleohutus-eeldab-kogenud-teenusepakkujat/?fbclid=IwAR3HwsQndn2RCOgAge8M8jAG4EhG8aEneqfQWKu8l_UHdn8U5acL20UNpsc